Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
Tiền Cursillo

Mục đích của Phong Trào Cursillo là Phúc Âm hoá môi trường, để đạt được mục đích đó, Phong Trào Cursillo có một tiến trình gồm 3 giai đoạn: giai đoạn Tiền Cursillo, giai đoạn Khoá Ba Ngày và giai đoạn Hậu Cursillo. Cả ba giai đoạn đều liên hệ mật thiết với nhau, hổ trợ cho nhau và cùng quan trọng như nhau. Nếu có sự thiếu sót nào trong mỗi giai đoạn, đều gây ra những hậu quả trực tiếp đến hai giai đoạn kia và ảnh hưởng tới Phong Trào.

Tiền Cursillo là giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn của Phong Trào Cursillo. Trong giai đoạn đầu tiên nầy, Phong Trào Cursillo khởi sự tiến hành công việc truyền bá Phúc Âm, một tác vụ cần thực hiện để đạt được tới mục đích của Phong Trào Cursillo.

Sách lược trong Giai đoạn Tiền Cursillo bao gồm những điều chính yếu sau đây:

 • Nghiên cứu và chọn lựa môi trường:
  Để việc nghiên cứu và chọn lựa môi trường được xác đáng, trước hết phải nghiên cứu, chọn lựa môi trường tùy thuộc vào sự cần thiết ưu tiên trong việc truyền bá Phúc Âm.
 • Tìm kiếm và tuyển chọn Tham Dự Viên:
  Tìm tòi, chọn lựa và chuẩn bị Tham Dự Viên có triển vọng giúp cho công tác rao truyền Tin Mừng được hữu hiệu tối đa. Với cái nhìn hướng về sự việc, làm sao để việc Phúc Âm hóa môi trường được thể hiện qua người đó một cách có hiệu quả nhất.
 • Chuẩn bị cho Tham Dự Viên:
  Việc chuẩn bị cho Tham Dự Viên trước khi dự Khoá là một vấn đề hết sức quan trọng và rất cần thiết vì sự chuyển hóa của một Tham dự Viên không thể hoàn tất được một lần trong khoá học ba ngày, mà sự chuyển hóa đó phải được bắt đầu ngay từ trong giai đoạn Tiền Cursillo, có nghĩa là Tham Dự Viên trước khi đi dự Khoá đã có được ơn Chúa đánh động, trong lòng họ đã có những thôi thúc, những ao ước, họ nức lòng muốn gặp Chúa trong khoá học. Công việc chuẩn bị cho mỗi Tham Dự Viên đều do Người Bảo Trợ hay Nhóm Bảo Trợ có trách nhiệm trực tiếp với Tham Dự Viên trước Phong Trào.
 • Chuẩn bị cho Khoá Cursillo:
  Việc chuẩn bị cho khoá học bao gồm việc cầu nguyện làm Palanca, hình thành một ban điều hành và chuẩn bị nội dung cũng như vật liệu cần thiết trong tám tuần Tĩnh Huấn.

Phong Trào Cursillo là công việc của Thiên Chúa, và như vậy ơn Chúa là điều chính yếu thứ nhất và rất cần thiết. Tuy nhiên đây cũng là công việc của con người và do đó cần phải được sự hổ trợ và khích lệ của cộng đồng tín hữu.

Trong Tiền Cursillo cũng như hai giai đoạn khác của Phong Trào Cursillo, trên hết tất cả, chúng ta phải luôn luôn đặt đức tin và đức cậy ở sự hiện hữu của Thiên Chúa, đấng ở với chúng ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi. “Không có Chúa chúng ta không là gì cả, không giá trị và không khả năng để làm bất cứ điều gì” (Leader Manual trang 75), và giai đoạn Tiền Cursillo luôn luôn phải là sinh hoạt của một cộng đồng cầu nguyện, cầu nguyện luôn luôn là sức mạnh của Cursillo, không một khoá ba ngày hoặc những công việc nào của Cursillo mà không được chuẩn bị bằng Palanca. (Leader Manual trang 75). Do đó công việc của Tiền Cursillo không phải là của một người hay chỉ một nhóm người, mà cần được sự cộng tác của từng Cursillista và sự tiếp tay, hổ trợ của cộng đồng dân Chúa.