Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
Sinh Hoạt Liên Nhóm Giuse
 • Thời Gian:
  Thứ Bẩy tuần thứ hai mỗi tháng
  2:00 PM - 4:00 PM

 • Địa Điểm Sinh Hoạt:
  Hội Trường Giáo xứ St. Ambrose
  240 Adams Street
  Dorchester, MA 02122-1395

 • Liên Nhóm Trưởng:
  Rosa Võ Mỹ Hạnh
Đại Ultreya
 • Thời Gian
  Ngày 10 Tháng 9 Năm 2011
  lúc 11:00 AM sáng Thứ Bảy

  Xem hình ảnh
Sống Ngày Thứ Tư - Phục Vụ
THÀNH PHẦN BAN CHẤP HÀNH

Trưởng Rosa Võ Mỹ Hạnh
Phó Giuse Dương Văn Ngân
Thư Ký Teresa Huỳnh Ánh Loan
Thủ Quỹ Anna Nguyễn Thu Hà
Thủ Quỹ Teresa Phạm Lệ Hải
Khối 3 Ngày Đaminh Phạm Duy Lý
Khối 3 Ngày Têrêsa Nguyễn Trần Dương
Khối Tiền Maria Nguyễn Kim Oanh
Khối Tiền Giuse Nguyễn Văn Quang
Khối Hậu Têrêsa Phạm Thị Hạnh
Khối Hậu Maria Nguyễn Mai Trâm
Ban Xã Hội Phaolô Phùng Ngọc Thảnh
Ban Xã Hội Annê Nguyễn Bạch Ngọc
Ban Ẩm Thực Maria Nguyễn Thị Thương
Ban Ẩm Thực Maria Nguyễn Ánh Gương
Ban Ẩm Thực Maria Nguyễn Thị Quý
Ban Ẩm Thực Maria Phạm Thị Khi
Ban Ẩm Thực Phêrô Phạm Văn Kính
Ban Phụng Vụ Đaminh Phạm Duy Khải
Ban Phụng Vụ Vincent Nguyễn Xuân Tiến
Ban Phụng Vụ Giuse Hoàng Tony
Ban Truyền Thông Gioan Baotixita Lại Tư Mỹ
Ban Truyền Thông Maria Võ Julie
Ban Truyền Thông Maria Nguyễn Mai Trâm
Cố Vấn Đaminh Lê Đăng Ân