Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
Chương Trình Sinh Hoạt Tiêu Biểu Của Trường Lãnh Đạo

Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston
Ngành Việt Nam
_________________________________________________

7:00 – 7:20
Kinh Chúa Thánh Thần
Lời Nguyện Của Người Lãnh Đạo
Hội Nhóm Lãnh Đạo

7:20 – 7:45
Phần Tín Lý và Thảo Luận

7:45 – 8:10
Phần Kỹ Thuật và Thảo Luận

8:10 – 8:15
Giải Lao

8:15 – 8:45
Sinh Hoạt của Các Khối

8:45 – 8:55
Các Khối Tường Trình: Khối Tiền, Khối 3 Ngày, Khối Hậu
Thông Báo (BĐH)

8:55 – 9:00
Lời nguyện của Trưởng Phong Trào
Kinh bế mạc
Phép lành của cha Linh Hướng

9:00
Bế Mạc